Inside Out, Digitalprint on lamellar curtain, Bilbergska huset, Örebro Universitet, Statens konstråd, 2008-2009
Inside Out, 2008-2009
Watch your step, colour photo, laminated glass, Bilbergska huset, Örebro Universitet, Statens konstråd, 2008-2009
Watch your step, 2008-2009
Watch your step, 2008-2009
Watch your step, 2008-2009
Watch your step, 2008-2009